Editorial Board


  • Marwa Matboly Sayed, Ain Shams University, Egypt
  • Salem Youssef Mohamed, Zagazig University, Egypt
  • Lamiss Mohamed Abd ElAziz, Tanta University, Egypt
  • Tawfik Ragab Elkhodary Ali, Mansoura University, Egypt
  • Nourani Khojasteh H, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
  • Nehal Elmashad, Tanta University School of Medicine, Egypt