Editorial Board

Bernadeta Lelonek-Kuleta

Bernadeta Lelonek-Kuleta

The John Paul II Catholic University of Lublin
Poland

Xuyong Li

Xuyong Li

Liaocheng University
China

Bingling Wang

Bingling Wang

Qingdao Municipal Center for Disease Control and Prevention
China

Dazhi Fan

Dazhi Fan

Southern Medical University
China

Hualiang Lin

Hualiang Lin

Sun Yat-sen University
China

Reza Khajouei

Reza Khajouei

Urmia University of Medical Sciences
Iran (Islamic Republic of)

Tingzhong Yang

Tingzhong Yang

Zhejiang University School of Medicine
China

Subscribe to Our Newsletter